CÁC LỚP ĐÀO TẠO SPA


Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo spa theo chuẩn quốc tế. Chi tiết chương trình như sau:

Chương trình đào tạo